Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан жұмысынан айырылу жағдайына әлеуметтік төлем тағайындау

Қазақстанда мемлекет, жұмыс беруші мен жұмыскер арасындағы жауапкершілікті бөлуді көздейтін базалық, міндетті және ерікті деңгейлерде халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің көп деңгейлі моделі жұмыс істейді: базалық деңгей – мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен бюджеттен төленетін төлемдер арқылы қамтамасыз етіледі. Олар әлеуметтік тәуекелдер туындаған кезде белгіленген мөлшерде жүзеге асырылады және адамның бұрынғы жалақысының деңгейіне байланысты болмайды; міндетті (қосымша) деңгейде – жауапкершілік жұмыс беруші мен жұмыскер арасында бөлінеді. Мәселен, 2005 жылдан бастап жұмыс істейтін азаматтарды әлеуметтік қорғаудың қосымша деңгейін білдіретін міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі енгізілді; ерікті деңгей – азаматтардың өмірді сақтандыру компанияларындағы ерікті сақтандыру жарналары есебінен жүзеге асырылады. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры жұмыс істейтін халықта әлеуметтік тәуекелдер туындаған жағдайда мынадай әлеуметтік төлемдерді төлей отырып, міндеттемелердің екінші деңгейде жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді: - еңбекке қабілеттілігінен айырылуы, - асыраушысынан айырылуы, - жұмысынан айырылуы, - жүктілікке және босануға байланысты табысынан айрылу; -- жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты табысынан айырылу; - бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылуы. Жұмысынан айырылу бойынша әлеуметтік төлем жүйеге қатысу өтіліне байланысты 1 айдан 6 айға дейінгі кезеңге тағайындалады. Әлеуметтік төлемдердің мөлшері Қорға соңғы 24 айда түскен әлеуметтік аударымдарға, азаматтың жүйеге қатысу өтіліне және "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" ҚР Заңында белгіленген табысты алмастыру коэффициентіне байланысты. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап Мемлекет басшысының ағымдағы жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауында айтылған тапсырмаларын іске асыру үшін Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан жұмысынан айырылу бойынша әлеуметтік төлемдердің мөлшері ұлғайтылатын болады (табысты ауыстыру коэффициенті 40% - дан 45% - ға дейін артады). 2022 жылдың 9 айында 79 мыңнан аса адам жұмысынан айырылу жағдайына жалпы сомасы 12,8 млрд.теңгеге әлеуметтік төлем алды.

  • Сұрақтар: 2
  • Жауаптар: 2
  • 14.10.2022, 10:00
  • 14.10.2022, 17:00

Сериков Данияр 14.10.2022, 11:55, Сұрақ нөмірі: 11354

  • 0

Добрый день, поясните, пожалуйста, на сколько увеличится выплата? Если, условно, у меня зарплата 300 тыс., т я смогу сколько получать пособие по потере работы в течение шести месяцев или до нахождения нового рабочего места? Сумма как-то связана с повышением минимальной зарплатой в 70 тыс. тенге?

«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» АҚ 14.October.2022, 17:23

Уважаемый Данияр! АО «Государственный фонд социального страхования» (далее – ГФСС), рассмотрев Ваше обращение по назначению социальной выплаты на случай потери работы (далее – СВпр), сообщает следующее. Согласно пункту 7 статьи 19 Закона РК «Об обязательном социальном страховании» (далее - Закон), право на СВпр возникает с даты регистрации в качестве безработного. Согласно пункту 2 статьи 22 Закона, размер СВпр определяется путем умножения среднемесячного размера дохода (далее – СМД), учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений (далее – СО), на соответствующие коэффициенты замещения дохода (далее – КЗД) и стажа участия (далее – КСУ). СМД, учтенного в качестве объекта исчисления СО, определяется путем деления суммы доходов, с которых производились СО за последние 24 календарных месяца (независимо от того, были ли в этот период перерывы в социальных отчислениях), предшествующих месяцу регистрации в качестве безработного, на 24. КЗД составляет 40%. КСУ для участника системы обязательного социального страхования составляет: от шести до двенадцати месяцев – 0,7; от двенадцати до двадцати четырех месяцев – 0,75; от двадцати четырех до тридцати шести месяцев – 0,85; от тридцати шести до сорока восьми месяцев – 0,9; от сорока восьми до шестидесяти месяцев – 0,95; от шестидесяти до семидесяти двух месяцев – 1,0; от шестидесяти и более месяцев – к 1,0 прибавляется 0,02 за каждые 12 месяцев стажа участия в системе обязательного социального страхования. В соответствии с пунктом 5 статьи 15 Закона, ежемесячный объект исчисления СО от одного плательщика (работодателя) не должен превышать 7-кратный минимальный размер заработной платы (далее – МЗП), установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. В 2020-2021 гг. МЗП составляла 42 500 тенге, максимальный объект исчисления СО – 7 * 42 500 тенге = 297 500 тенге, в 2022 г. МЗП составляет 60 000 тенге, максимальный объект исчисления СО – 7 * 60 000 тенге =420 000 тенге. Таким образом, если Вы зарегистрируетесь в качестве безработного в октябре 2022 года, то при определении размера СВпр учитываются социальные отчисления, поступившие в ГФСС, за период с октября 2020 до сентября 2022 года. При этом, увеличение размера МЗП в 2023 году до 70 000 тенге не повлияет на размер СВпр. Вместе с тем сообщаем, что в реализацию Послания Главы государства от 1 сентября 2022 года разработан проект Закона, предусматривающий повышение КЗД до 45% для получателей СВпр на 1 января 2023 года. Таким образом, размер СВпр будет зависеть от поступивших сумм СО в ГФСС за последние 24 календарных месяца, предшествующих месяцу регистрации в качестве безработного, а период назначения СВпр – от общего количества месяцев, за которые поступили СО в ГФСС. Дополнительно сообщаем, что в случае несогласия с данным ответом Вы вправе его обжаловать в установленном законодательством порядке. Управляющий директор М. Жаныбеков