Жалпыға қолжетімді дербес деректер тізбесін айқындау және бекіту

Жалпыға қолжетімді дербес деректерді қолжетімділігі шектеулі дербес деректерден нормативтік ажырату мәселесі қаралуда. Яғни, жалпыға қолжетімді деректерге жатқызылған дербес деректердің тізбесін бекіту ұсынылады. Осылайша, жалпыға қолжетімді Тізбеге енгізілген Дербес деректер пайдаланылуы, қайта жариялануы және таратылуы мүмкін. Қолжетімділігі шектеулі дербес деректер, өз кезегінде, қорғалады, ал оларды заңсыз жинау – жолын кеседі және жазаланады. Бұл әркімнің ақпаратты еркін алу және тарату құқығын қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік органдардың ашық деректерді жариялауымен байланысты. Ашық деректер кейбір жағдайларда дербес деректерді қамтитындықтан, Дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамада белгіленген талаптарды қолдану мүмкін емес.

  • Сұрақтар: 7
  • Жауаптар: 7
  • 13.10.2020, 10:30
  • 13.10.2020

Сейтбек Мұқан 13.10.2020, Сұрақ нөмірі: 9720

  • 0

Можно ли отозвать ранее предоставленное согласие на сбор и обработку персональных данных?

ҚР Цифрлық даму, инновация және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі 13.10.2020

Добрый день, Мұқан! Субъект персональных данных или его законный представитель имеет право отозвать согласие на сбор и обработку персональных данных в любое время, кроме случаев, предусмотренных статьей 9 Закона. При этом под обработкой персональных данных понимаются действия, направленные на накопление, хранение, изменение, дополнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. В этой связи под отзывом согласия на сбор, обработку персональных данных понимается и отзыв уже опубликованных персональных данных. Также отзыв согласия на сбор, обработку персональных данных направляется собственнику или оператору базы, содержащей персональные данные, который обязан принять соответствующие меры.